Select Language

สำนักวิทยบริการให้ความร่วมมือบริการวิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด วันที่ 5 กันยายน 2565  สำนักวิทยบริการ โดยนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ผู้เรียนความรู้ดี มีความเป็นเลิศด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนสู่การประเมินมาตรฐานโรงเรียนศูนย์พอเพียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมด้านวัสดุ สื่อและแหล่งเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่  ฐานห้องสมุด  แปลงเกษตร ศูนย์พอเพียง ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และธนาคารขยะ ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาฐานกิจกรรรมการเรียนรู้ห้องสมุดประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ผู้เรียนมีทักษะชีวิตก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ (Next Normal) โรงเรียน จะได้พัฒนาความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ 
Read more
สำนักวิทยบริการเข้าร่วมฝึกอบรม นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าวงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 3 (Tcc.3) โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้บริหารสำนักวิทยบริการ เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน ร่วมรับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ของ วช. พร้อมคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
Read more
สำนักวิทยบริการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Motion Info graphic 13 Services แนะนำบริการสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ  มีข้อมูลเนื้อหาบริการที่เข้าใจง่าย สวยงาม  เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต และประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการจัดให้บริการ โดยจัดทำขึ้น จำนวน 13 บริการ vertion1 เป็นเนื้อหาภาษาไทย ขอเชิญชวนติดตามเข้าชมได้ที่… https://www.youtube.com/playlist?list=PLZKGM8UhnZT9PaiKlKwJPWKcAMS97QEky
Read more
สำนักวิทยบริการเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 โดยเปิดพื้นที่บริการ ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารวิทยบริการ B รองรับได้ประมาณ 200 ที่นั่งและห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ห้อง 3 อาคารวิทยบริการ B รองรับได้ประมาณ 50 ที่นั่ง  ขอเป็นกำลังใจในการสอบและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยจากสำนักวิทยบริการ #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #บริการพื้นที่นั่งอ่าน
Read more
สำนักวิทยบริการ ได้จัดเพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการโซนทางเชื่อมอาคารวิทยบริการ A และอาคารวิทยบริการ D ซึ่งมีโต๊ะเก้าอี้นั่งอ่าน รองรับนิสิตได้กว่า 100+ ที่นั่ง ขอเชิญนิสิต หนอนหนังสือใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. ดังกล่าวได้ทุกวัน  ส่วนห้องอ่านหนังสือ 24 ชม. บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการอาคาร A นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ซึ่งมีปัญหาน้ำเสียรั้วซึม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม.
Read more
ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน Co-Space 24 Hr. ตามที่สำนักวิทยบริการ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง Co-Space 24 Hr. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการ อาคาร A โดย มีบริษัท Class Cafe’ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้บริการแก่นิสิตและผู้ใช้บริการ ซึ่งขณะนี้ Class Cafe’ ได้เริ่มเข้าก่อสร้างแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในภาคการศึกษานี้ และในระหว่างนี้ ได้จัดบริการ Food truck ระหว่างก่อสร้าง Co-Space 24 Hr. ณ บริเวณทางเชื่อมต่ออาคารวิทยบริการ A และ อาคารวิทยบริการ B #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu # ClassCafe’
Read more
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary on 12 August 2022 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 
Read more