Select Language

สำนักวิทยบริการขอเชิญใช้บริการระบบห้องสมุดอีบุ๊ก eLibrary “BOOKCAZE” ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าใช้บริการระบบห้องสมุดอีบุ๊ก eLibrary อ่านหนังสือและยืมหนังสืออีบุ๊ก BOOKCAZE จำนวน 258 ชื่อเรื่อง สามารถอ่านหนังสือได้ผ่านอุปกรณ์ เช่น IOS และ ANDROID บน Application ชื่อ BOOKCAZE โดยหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมจะอยู่ในรายการ My Library Books ใช้สิทธิ์ยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม ระยะเวลา 5 วัน ลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยืม ebook ผ่านช่องทาง https://msulib.bookcaze.com/ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะหนังสือรายการอื่น ๆ ได้ตามเมนูที่หน้าเว็บไซต์ BOOKCAZE ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application “Bookcaze” 
Read more
สำนักวิทยบริการให้ความร่วมมือบริการวิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด วันที่ 5 กันยายน 2565  สำนักวิทยบริการ โดยนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ผู้เรียนความรู้ดี มีความเป็นเลิศด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนสู่การประเมินมาตรฐานโรงเรียนศูนย์พอเพียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมด้านวัสดุ สื่อและแหล่งเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่  ฐานห้องสมุด  แปลงเกษตร ศูนย์พอเพียง ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และธนาคารขยะ ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาฐานกิจกรรรมการเรียนรู้ห้องสมุดประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ผู้เรียนมีทักษะชีวิตก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ (Next Normal) โรงเรียน จะได้พัฒนาความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ 
Read more
สำนักวิทยบริการเข้าร่วมฝึกอบรม นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าวงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 3 (Tcc.3) โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้บริหารสำนักวิทยบริการ เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน ร่วมรับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ของ วช. พร้อมคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
Read more
สำนักวิทยบริการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Motion Info graphic 13 Services แนะนำบริการสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ  มีข้อมูลเนื้อหาบริการที่เข้าใจง่าย สวยงาม  เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต และประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการจัดให้บริการ โดยจัดทำขึ้น จำนวน 13 บริการ vertion1 เป็นเนื้อหาภาษาไทย ขอเชิญชวนติดตามเข้าชมได้ที่… https://www.youtube.com/playlist?list=PLZKGM8UhnZT9PaiKlKwJPWKcAMS97QEky
Read more
สำนักวิทยบริการเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 โดยเปิดพื้นที่บริการ ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารวิทยบริการ B รองรับได้ประมาณ 200 ที่นั่งและห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ห้อง 3 อาคารวิทยบริการ B รองรับได้ประมาณ 50 ที่นั่ง  ขอเป็นกำลังใจในการสอบและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยจากสำนักวิทยบริการ #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #บริการพื้นที่นั่งอ่าน
Read more
  วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ โดยนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ MSU Library Search และ APA Citing and Referencing เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมนักวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ   ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web 
Read more
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ เป็นแหล่งบริการทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยบริการ B ให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลทั้งประเภท Hardware และ Software ดังนี้ บริการชุดศึกษาวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา บริการทีวีออนไลน์ บริการห้องศึกษาค้นคว้า บริการชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา บริการห้องประชุมสัมมนา และบริการห้อง Mini Theater มีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยไว้ให้บริการ เช่น DVD/ VCD / CD Audio / สื่อการศึกษาออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (Kit) เป็นต้น จัดพื้นที่ให้บริการที่สวยงาม เหมาะสม รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้เลือกใช้งาน ดังนี้ พื้นที่นั่งอ่าน (Reading Zone) 
Read more
สำนักวิทยบริการ ได้จัดเพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการโซนทางเชื่อมอาคารวิทยบริการ A และอาคารวิทยบริการ D ซึ่งมีโต๊ะเก้าอี้นั่งอ่าน รองรับนิสิตได้กว่า 100+ ที่นั่ง ขอเชิญนิสิต หนอนหนังสือใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. ดังกล่าวได้ทุกวัน  ส่วนห้องอ่านหนังสือ 24 ชม. บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการอาคาร A นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ซึ่งมีปัญหาน้ำเสียรั้วซึม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม.
Read more
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มอบหมายให้บุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมพิธีวันสถาปนา 157 ปี เมืองมหาสารคาม โดยนางกรรณิการ์ ภูผาธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางดวงเดือน ไชยโสดา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เข้าร่วมพิธีสักการะพระเจริญราชเดชร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565 (ครบ 157 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เชิดชู สดุดีเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก และตระหนักถึงความสำคัญของวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช 
Read more