Select Language

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ Online Database ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทจีนจำนวน 4 คน และนิสิตปริญญาเอกจีน จำนวน 5 คน เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา 0505895 Seminar in Nutrition and Health Promotion (สัมมนาทางโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ) และวิชา Selected Topics in nutrition and health 
Read more
    วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 08.30 -12.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” ให้กับ ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ มี ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมสามารถสืบค้นสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทุกที่ได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย การค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน และการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ Cisco 
Read more
สำนักวิทยบริการ ได้จัดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารวิทยบริการ B ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ได้รับความนิยมจากนิสิตเข้าใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ทำงานกลุ่ม หรือประชุมกลุ่มย่อยเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของนิสิต ทั้งนี้ ในช่วงของการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ติดตาม MSU Library Website : https://library.msu.ac.th Facebook : librarymsu Line : @msulibrary IG : Library_msu TikTok : @msu_library
Read more
   สำนักวิทยบริการ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาด้านกายภาพภายในอาคารวิทยบริการ A จัดพื้นที่ให้บริการแก่นิสิต ให้เกิดความสวยงามทันสมัย สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ และบริการพื้นที่นั่งอ่านโดยแบ่งโซนสำหรับติดต่อขอรับบริการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนที่ 3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และส่วนที่ 4 บริการสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ได้จัดโซนวินเทจ และโซนพื้นที่นั่งอ่านที่สามารถนำอาหาร (Snack) เข้ามารับประทานได้ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ ติดตาม MSU Library Website : https://library.msu.ac.th Facebook : librarymsu Line : @msulibrary IG 
Read more
      สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” ให้กับ ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  จัดในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ด้วย Google meet หัวข้อการบรรยายได้แก่ “ความสำคัญของสารสนเทศ ปัจจุบันสู่อนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์แบบเปิด (Open 
Read more
สำนักวิทยบริการขอเชิญใช้บริการระบบห้องสมุดอีบุ๊ก eLibrary “BOOKCAZE” ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าใช้บริการระบบห้องสมุดอีบุ๊ก eLibrary อ่านหนังสือและยืมหนังสืออีบุ๊ก BOOKCAZE จำนวน 258 ชื่อเรื่อง สามารถอ่านหนังสือได้ผ่านอุปกรณ์ เช่น IOS และ ANDROID บน Application ชื่อ BOOKCAZE โดยหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมจะอยู่ในรายการ My Library Books ใช้สิทธิ์ยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม ระยะเวลา 5 วัน ลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยืม ebook ผ่านช่องทาง https://msulib.bookcaze.com/ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะหนังสือรายการอื่น ๆ ได้ตามเมนูที่หน้าเว็บไซต์ BOOKCAZE ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application “Bookcaze” 
Read more