Select Language

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  โดยออกให้บริการ ณ บริเวณโรงเรียนกู่สันตรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม   มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พนักงานและข้าราการของรัฐทุกส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคเอกชน ร่วมออกให้บริการในโครงการดังกล่าว   ในการนี้ สำนักวิทยบริการได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนไปให้บริการ ได้แก่ หนังสืออ่านสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสีเรียนรู้อาเซียน ให้บริการอ่านหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานส่งเสริมการรักบ้านเกิด เป็นต้น 
Read more
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 14.00 – 16.00 น.  สำนักวิทยบริการ โดย นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาเอกสารงานวิจัย  การใช้ทรัพยากรของสำนักวิทยบริการ และอบรมการจัดระบบเอกสารด้วยโปรแกรม Endnote  ให้แก่นิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายวิชาสัมมนาทางคลินิก รหัสวิชา 1801 472 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้ไปประกอบการฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ
Read more
         วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00-16.30 น.  สำนักวิทยบริการ โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เรื่อง“การสืบค้นสารสนเทศเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในและต่างประเทศ”  ในโครงการ เตรียมความพร้อมในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้แก่นิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 5  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร สถ.บ ๕ ปี) และศิษย์เก่า จำนวน 50 คน โดยการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
Read more
สำนักวิทยบริการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาฯ พระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคลผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาฯ พระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 วัด โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส                    ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
Read more
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (NEXT NORMAL)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ – การปรับตัวการวางแผนการเงินกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) 📌ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ >>  https://bit.ly/3PJj4Qv >>  อบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings 
Read more
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย นิ่มน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอำคา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานหอสมุดดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร นายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ และนางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานหอสมุด เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน แผนงบประมาณ ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลการดำเนินงาน 3 
Read more
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการหารือแผนปรับภูมิทัศน์และกายภาพ เพิ่มพื้นที่ให้บริการนิสิต วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุทธ ไชยธงรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้   และนางสาวสุจิตรา สุพรรณนอก สถาปนิก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมหารือในการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นำเสนอ แผนการปรับภูมิทัศน์และกายภาพของสำนักวิทยบริการในเบื้องต้นหลายประเด็น ได้แก่ 1) ปรับประตูทางเข้าสำนักวิทยบริการ 2) ปรับปรุงวัสดุตกแต่งอาคารวิทยบริการ A ที่เสียหาย  รับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารวิทยบริการ B  เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิต 3) ปรับภูมิทัศน์ 
Read more
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวถึงกระแสความต้องการของนิสิต ในการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ซึ่งทางสำนักวิทยบริการไม่ได้นิ่งนอนใจและขอให้นิสิตอดใจรออีกนิด ทั้งนี้ ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตเป็นสำคัญ ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการในช่วงสอบของภาคการศึกษา และในขณะเดียวกันสำนักวิทยบริการกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ คลาสคาเฟ่ 24 ชั่วโมง (Class Cafe’) ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการ อาคาร A คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ภาคการศึกษานี้ ปัจจุบัน นิสิตสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ได้ที่อาคารวิทยบริการ A และที่ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park อาคารวิทยบริการ B โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – 
Read more
สำนักวิทยบริการ มมส ให้บริการห้องละหมาด สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A  เปิดให้บริการห้องละหมาด ณ บริเวณห้องศึกษาค้นคว้า ซี (Study Room C) ชั้น 4   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา อิสลาม โดยจัดให้บริการ 2 ส่วน คือ ห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง ให้บริการตามวัน เวลา ทำการ สำนักวิทยบริการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การละหมาด หรือ สวด (นมาซ หรือ นมัสการ) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้า คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า การสำรวมจิตระลึกถึงพระเจ้า การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา 
Read more
สำนักวิทยบริการแจ้งการให้บริการ ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.65 เนื่องจากในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30-23.30 น. มหาวิทยาลัยจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ณ อาคารวิทยบริการ B โดยสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ส่งผลให้ระบบสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การสืบค้นสารสนเทศ การยืม-คืน ชำระค่าปรับล่วงเวลา ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park อาคารวิทยบริการ B จะเปิดให้บริการตามเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. งดบริการล่วงเวลา ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A 
Read more