Select Language

           วันที่ 5 สิงหาคม  2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณาปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร อบรมหัวข้อ EndNote Web กับการตรวจสอบการลอกเอกสาร Plagiarism  ให้แก่นิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน  46  คน    เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้ไปประกอบการฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ 
Read more
      วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนายกฤษฎา กาดนอก บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ให้การสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ การสืบค้นหนังสือ ตำรา วารสารจากสำนักวิทยบริการ ให้แก่นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในรายวิชา 1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ       ทั้งนี้ 
Read more
     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) อบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์ ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 54 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web Opac, การสืบค้น 
Read more
    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ Traning & Activity @ SET Corner โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ สามารถนำไปกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตทางการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดและมั่นคง เมื่อปลดเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักเข้าถึงและใช้สารสนเทศ ณ 
Read more
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30-15.30 น.  สำนักวิทยบริการ โดยนางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ได้สอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่บรรณารักษ์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านช่องทางออนไลน์  เรื่อง การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research)  การสืบค้นสารสนเทศ (Web OPAC) และการ ใช้งาน E-Book โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ทั้งนี้ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากร ที่สนใจเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถระบุ วัน เวลา ในการอบรมได้ตามความสะดวก สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th 
Read more
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  โดยออกให้บริการ ณ บริเวณโรงเรียนกู่สันตรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม   มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พนักงานและข้าราการของรัฐทุกส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคเอกชน ร่วมออกให้บริการในโครงการดังกล่าว   ในการนี้ สำนักวิทยบริการได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนไปให้บริการ ได้แก่ หนังสืออ่านสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสีเรียนรู้อาเซียน ให้บริการอ่านหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานส่งเสริมการรักบ้านเกิด เป็นต้น 
Read more
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 14.00 – 16.00 น.  สำนักวิทยบริการ โดย นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาเอกสารงานวิจัย  การใช้ทรัพยากรของสำนักวิทยบริการ และอบรมการจัดระบบเอกสารด้วยโปรแกรม Endnote  ให้แก่นิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายวิชาสัมมนาทางคลินิก รหัสวิชา 1801 472 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้ไปประกอบการฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ
Read more
         วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00-16.30 น.  สำนักวิทยบริการ โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เรื่อง“การสืบค้นสารสนเทศเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในและต่างประเทศ”  ในโครงการ เตรียมความพร้อมในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้แก่นิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 5  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร สถ.บ ๕ ปี) และศิษย์เก่า จำนวน 50 คน โดยการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
Read more
039352
Users Today : 168
This Month : 1205
This Year : 39352
Total views : 111191
Who's Online : 2