• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

จากการที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงสมาชิกในครอบครัวพึงตระหนักและให้ความสำคัญการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียนในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย พร้อมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และทีมบุคลากรทางการสาธารณสุขในการนำเครื่องมือนี้เพื่อการศึกษา หรือวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุต่อไป

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9789740339991
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
  • สำนักพิมพ์ **
  • ครั้งที่พิมพ์
  • ปีที่พิมพ์2564
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่สาธารณสุขศาสตร์
: ข้อมูลหนังสือ

จากการที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงสมาชิกในครอบครัวพึงตระหนักและให้ความสำคัญการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียนในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย พร้อมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และทีมบุคลากรทางการสาธารณสุขในการนำเครื่องมือนี้เพื่อการศึกษา หรือวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุต่อไป