• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9786165562515
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
  • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ครั้งที่พิมพ์ 1
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่ศาสนา/ปรัชญา
: ข้อมูลหนังสือ

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป