• library@msu.ac.th
  • Academic Resource Center Mahasarakham University

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกยุคดิจิทัลที่สารสานเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งบุคคลที่มีทักษะการรู้สารสนเทศ จะเป็นผู้ที่รู้วิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนำสารสนเทศที่ค้นหามาได้ไปใช้ในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของบุคคลไปจนตลอดชีวิต อนึ่งการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ด้วย อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ใส่ตะกร้า
  • ISBN9786165656351
  • ประเภท E-Book
  • ผู้แต่ง เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
  • สำนักพิมพ์ **
  • ครั้งที่พิมพ์ 1
  • ปีที่พิมพ์2563
  • ภาษาภาษาไทย
  • หมวดหมู่นิเทศศาสตร์
: ข้อมูลหนังสือ

ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกยุคดิจิทัลที่สารสานเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งบุคคลที่มีทักษะการรู้สารสนเทศ จะเป็นผู้ที่รู้วิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนำสารสนเทศที่ค้นหามาได้ไปใช้ในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของบุคคลไปจนตลอดชีวิต อนึ่งการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ด้วย อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย