Home / News/Latest / สำนักวิทยบริการ มมส ให้บริการชุมชนร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

สำนักวิทยบริการ มมส ให้บริการชุมชนร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมออกให้บริการโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมออกให้บริการ ได้แก่ แสดงหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ส่งเสริมการรักบ้านเกิด ให้บริการหนังสืออ่านสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ