Home / News/Latest / สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ และคณะ ออกไปพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตามโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพและปัญหาการใช้บริการ และรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ และเพื่อประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อแนะนำการบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ และในครั้งต่อไป ออกพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกคณะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับสำนักวิทยบริการ ด้วยดีเสมอมา

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ