Home / News/Latest / กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ เริ่มคณะแรก “คณะการบัญชีและการจัดการ”

กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ เริ่มคณะแรก “คณะการบัญชีและการจัดการ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยกลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ ดำเนินโครงการกิจกรรมห้องสมุดพบคณะ (ห้องสมุดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2563 – 16 มีนาคม 2564 โดยมีบรรณารักษ์ นักวิชาการและบุคลากร ออกไปให้บริการเชิงรุก ได้แก่ แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด, สมัครสมาชิก PULINET, แนะนำบริการยืมระหว่างห้องสมุด, บริการยืมต่อ รับคืนหนังสือ, แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ e-Book, แนะนำการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย และแนะนำบริการอื่น ๆ โดยเริ่มโครงการวันนี้เป็นแรก ออกให้บริการ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต อาจารย์ บุคลากรเป็นอย่างดี
สำนักวิทยบริการขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ