Home / News/Latest / สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. สำนักวิทยบริการ ดำเนินโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน โดยนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ พร้อมคณะ ได้ออกไปพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการ และรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ และเพื่อประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อแนะนำการบริการต่าง ๆ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสำนักวิทยบริการ ด้วยดีเสมอมา

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ