Home / News/Latest / สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน โดยนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มอบหมายให้ นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ พร้อมคณะ ออกไปพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการ และรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ และเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อแนะนำการบริการต่าง ๆ
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสำนักวิทยบริการ ด้วยดีเสมอมา

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ