Home / News/Latest / สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 1500 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการ โดยนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มอบหมายให้ นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ พร้อมคณะ
เข้าพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ตามโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการ และรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ และเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อแนะนำการบริการต่าง ๆ
ในการนี้ สำนักวิทยบริการ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสำนักวิทยบริการ ด้วยดีเสมอมา

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ