Home / แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ

นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ

 • นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2561 
 • นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2559 
 • นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2558 
 • นโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2554 

แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ

แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ

 • แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2562- 2565  
 • แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2561- 2564  
 • แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2560- 2563  
 • แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2558 – 2561  
 • แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2555 – 2559  

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 
 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 
 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 
 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 
 • แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557 
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558