สารสนเทศชวนรู้สู่นักวิจัย


ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ISI web of Science
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล PubMed
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ERIC
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล JSTOR
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล Science Direct
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล Springer Link
การตีพิมพ์ผลงาน
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
กลยุทธการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
Open Access Journals: Quantity vs Quality
ตรวจสอบสำนักพิมพ์ (publishers) ที่ปรากฏใน Beall’s list
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร (Standalone journal) ที่ปรากฏใน Beall’s list
เกณฑ์ของ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
เกณฑ์ของ คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นโยบายแห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์
ขั้นตอนในการส่งขอคำรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อบรมจริยธรรมในมนุษย์แบบออนไลน์