บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis Services)

     เป็นบริการตรวจสอบการอ้างอิงผลงานหรือบทความของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยผลการวิเคราะห์การอ้างอิง จะจัดส่งไปยัง e-mail ของผู้ใช้บริการ

คำชี้แจงก่อนกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอรับบริการสนับสนุนการวิจัย ที่ทางสำนักวิทยบริการจัดให้บริการ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการ
3. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)