บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Journal Quality Service)

     เป็นบริการช่วยตรวจสอบคุณภาพวารสาร ซึ่งประกอบด้วย impact factor ,Journal Quartile h-index SNIP ฯลฯ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ TCI (Thai Journal Citation Index-TCI),Web of Science Scopus, SCImago ฯลฯ

คำชี้แจงก่อนกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอรับบริการสนับสนุนการวิจัย ที่ทางสำนักวิทยบริการจัดให้บริการ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการ
3. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)

Journal needed for Quality evaluation (can specift more then 1 title)