บริการ Research Support Specialist

     บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศตามชื่อเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการจากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูล e-book ฐานข้อมูล e-Journal โดยจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม (full text) ให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น LINE, Facebook

คำชี้แจงก่อนกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอรับบริการสนับสนุนการวิจัย ที่ทางสำนักวิทยบริการจัดให้บริการ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการ
3. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)