Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จำกันได้ไหม๊เอ่ย? ช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

จำกันได้ไหม๊เอ่ย? ช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ แจ้งช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเพื่อให้นิสิต
อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรสารสนเทศที่แนะนำสั่งซื้อเข้าห้องสมุดร่วมกัน สามารถแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรได้ที่
http://library.msu.ac.th

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *