Home / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) | ลงวันที่ 25/01/61

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) | ลงวันที่ 25/01/61

Announcement_p2-61

Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

About ผู้ดูแลระบบ สำนักวิทยยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *