Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการแจ้งวันเวลาให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษา และวันหยุดปีใหม่

สำนักวิทยบริการแจ้งวันเวลาให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษา และวันหยุดปีใหม่

สำนักวิทยบริการขอแจ้งวันเวลาให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษา และวันหยุดปีใหม่
วันจันทร์ – ศุกร์ 24 – 28 ธันวาคม 2561 และ 2 – 4 มกราคม 2562 เปิดให้บริการ
เวลา 08.00 – 16.30 น. งดบริการล่วงเวลา และวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 29 – 30 ธันวาคม 2561
และ 5 – 6 มกราคม 2562 ปิดบริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *