Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดปีการศึกษาใหม่กับ ฐานข้อมูล Open Access ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดปีการศึกษาใหม่กับ ฐานข้อมูล Open Access ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักวิทยบริการ ขอแนะนำและขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าใช้งานฐานข้อมูล
Open Access เป็นฐานข้อมูล E-book E-Journal E-Thesis ฯลฯ ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *