Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เตรียมพบกับบริการ DDS บริการใหม่ส่งให้ถึงที่ เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับบริการ DDS บริการใหม่ส่งให้ถึงที่ เร็วๆ นี้

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมเปิดให้บริการใหม่
“บริการนำส่งทรัพยากร (Book Delivery Service : DDS) สำหรับอาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *