Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการ ขยายเวลาให้บริการ 4 ทุ่ม ช่วงก่อนสอบ ระหว่างวันที่ 1 -15 มีนาคม 2562

สำนักวิทยบริการ ขยายเวลาให้บริการ 4 ทุ่ม ช่วงก่อนสอบ ระหว่างวันที่ 1 -15 มีนาคม 2562

ข่าวดีสำหรับนิสิตทุกท่าน สำนักวิทยบริการ ขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 22.00 น. ในช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้นิสิตได้ใช้พื้นที่นั่งอ่านหนังสือก่อนสอบ และเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยให้บริการที่สำนักวิทยบริการอาคาร A ในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น. เปิดให้
บริการอ่านที่บริเวณชั้น 2 – 3

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *