Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิทยบริการ มมส ร่วมสนับสนุนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

สำนักวิทยบริการ มมส ร่วมสนับสนุนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ดังนั้น จึงของดบริการ ในวันดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

About งานบริการ สำนักวิทยบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *