Home / แนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสมัครสมาชิกปรเะเภทสมาชิกสมทบ 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรมห้องสมุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม