Home / แนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park (2562)
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการนำส่งทรัพยากรฯ (2562)
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการแบบ Fast Lane (2562) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การดำเนินงานประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการ (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง QR Code แนะนำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง Unseen Book หนังสือดีที่คุณอาจไม่เคยเห็น (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ปรับปรุงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง พัฒนา Homepage จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยยุค 4.0 (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาบุคลากร “พบกันวันศุกร์ปลุกคนพัฒนา” (2561)
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การดำเนินงานประหยัดพลังงาน (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดหนังสือขึ้นชั้น (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสมัครสมาชิกปรเะเภทสมาชิกสมทบ (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (2561) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรมห้องสมุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม