Home / กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ชื่อ : นางสาวธนัชชานันท์ บัวสา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email :
หัวหน้างานพัสดุ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th
ชื่อ : นางสาวชฎาพร แจ้งหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :
ชื่อ : นายเตมีย์ พลศรี
พนักงานพัสดุ
Email :