Home / กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ
ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2436
Email : modt@hotmail.com

ชื่อ:นางสาวกวินลักษณ์ สุนทะโรจน์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email : kawinnaluk.s@msu.ac.th
ชื่อ:นางสาววิภาดา ชาตะสุวัจนานนท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email : wipada.c@msu.ac.th