Home / กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : นายอารยะ เสนาคุณ
เบอร์ภายใน :
Email : araya.e@msu.ac.th

ชื่อ : นายนิเวส ศรีธัญรัตน์
เบอร์ภายใน :
Email :
ชื่อ : นายทศพร ปอศิริ
เบอร์ภายใน :
Email :

 

ชื่อ : นางปาริชาติ รัตนปกรณ์
เบอร์ภายใน :
Email :
ชื่อ : นายรณชัย เหล่าโพธิ์
เบอร์ภายใน :
Email :ronachai.l@msu.ac.th