Home / กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อ : นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน :  2429
Email : namlin.t@msu.ac.th

หัวหน้างานบริการยืม-คืน
ชื่อ : นายสมจิต รัตนสวนจิก
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2406
Email : somchit.r@msu.ac.th
หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชื่อ : นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405, 2406
Email : rujira.l@msu.ac.th
หัวหน้างานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ชื่อ : นางสาววรัญญา พิลาหอม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 2506
Email : warunya.ph@msu.ac.th

ชื่อ : นางรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email :rungreang.s@msu.ac.th
ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์  น้อยบัวทิพย์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email : maliwan.n@msu.ac.th
ชื่อ : นายนพณรรญ์ พับไธสง
บรรณารักษ์
Email :
ชื่อ : นายธวัชชัย ปอศิริ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นางสาวจารุณี มีแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นายเชาวเรศ ถิ่นวิมล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นางสาวบุสยา  แฝงสีคำ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นางสาวยุวดี หม่วยนอก
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นางสาวสุชานันท์ พรรณะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นายฉลอง  วงศ์สุเพ็ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ : นายเศกสรร คุณโพธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :
ชื่อ :นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email :