Home / ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

  

ประวัติและความเป็นมา :

 • 16 กรกฎาคม 2512 เป็นวันที่หอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้เริ่มเปิดให้บริการโดยมีอาจารย์ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คน และภารโรงอีก 1 คน อาคารหอสมุดซึ่งสร้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 1,500,000 บาท มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดดังกล่าวนี้จะเพียงพอสำหรับบรรจุหนังสือ ได้ไม่เกิน 50,000 เล่ม

  มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้ระบุวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำหอสมุดของวิทยาเขตแต่ละแห่งไปสังกัดกองธุรการ วิทยาเขต โดยให้เป็นงานหนึ่งเรียกว่า งานหอสมุด

  25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในฉบับพิเศษหน้า 36-42 เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนำพื้นฐานงานหอสมุดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและมีสถานภาพ เทียบเท่าคณะ

  พ.ศ 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการจึงได้สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา :

 • แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา

ปณิธาน :

 • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์ :

 • สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 1 ใน 10 ของประเทศ และบริการสารสนเทศแก่ชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ :

 • พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
 • พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับชาติและนานาชาติ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
 • เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เพื่อส่งเสริมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับชาติและนานาชาติ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ

ค่านิยมหลัก (Core Values) :

 • จิตบริการ (Service Mind)

การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น ให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจำที่ดี ระลึกถึงเรา ให้ยิ้มได้เสมอเมื่อคิดถึงเรา

 • บริหารโปร่งใส (Transparency)

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก

 • ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology)

มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ

 • มีความร่วมมือ (Cooperation)

มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 • ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork)

บุคลากรทั่วทั้งองค์กร มุ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนา กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด