ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  -->

ประวัติและความเป็นมา


ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยผู้ที่ริเริ่มจุดประกายแนวคิดและเป็นกำลังสำคัญผลักดัน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดในขณะนั้นท่านได้มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่น จึงเกิดแนวคิดริเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์เอกสารอีสาน” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยในระยะเริ่มแรกมีผู้มาขอใช้บริการสารสนเทศอีสานที่สำนักวิทยบริการ (เดิมเรียกว่า หอสมุด) ทั้งจากกลุ่มคณะทำงานตามโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มนักวิจัยคณะทำงานการพลังงานแห่งชาติ และกลุ่มนักวิจัยอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภูมิภาคอีสานอยู่ในขณะนั้น มักจะติดต่อสอบถามและโทรศัพท์มาถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาคอีสานอยู่เสมอ คำถามเหล่านี้เมื่อมีจำนวนมากขึ้นทางสำนักวิทยบริการจึงได้เก็บรวบรวมไว้ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลคำตอบจนมีจำนวนข้อมูลอีสานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับอีสาน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ดำเนินการให้บริการเป็นบริเวณมุมเล็กๆ ในลักษณะของ “งานเอกสารอีสาน” ได้รับความสนใจและมีผู้มาติดต่อขอใช้บริการค้นคว้าทั้งจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้พัฒนางานเอกสารอีสานเป็น “ศูนย์เอกสารอีสาน” พร้อมทั้งได้ย้าย ศูนย์เอกสารอีสาน ขึ้นไปชั้นสองของอาคารหลังเดิมของสำนักวิทยบริการ ทำให้สถานที่บริการกว้างขวางขึ้นสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สารนิเทศอีสาน” มีการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามให้ว่า “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร อย่างเป็นทางการ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ตั้งอยู่ ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ A ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เกียรติประวัติ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ “ศูนย์เอกสารอีสาน” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบ รางวัลผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เริ่มร่วมมือกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเน้นด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นกิตติกรรมประกาศว่า “ศูนย์เอกสารอีสาน” ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานข่ายงานสนเทศไทยคดี (Thai Studies Information Network – TSINET) อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านอีสานอย่างยิ่ง

เหตุการณ์สำคัญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นำความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มมายังชาวสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพสกนิกรชาวอีสานอย่างยิ่ง