banner-il
ยินดีต้อนรับ 30 มีนาคม 2566


     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ และใช้บริการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสืบค้น สารสนเทศด้วย ดังนั้นการสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการจึงจัดทำเว็บไซต์สอนการรู้สารสนเทศ “Information Literacy” เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นผู้รู้สารสนเทศ นั่นคือ เป็นบุคคลที่รู้ว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร (People who have learned how to learn) และจะพัฒนาให้กลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learner) โดยเว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการรู้จักแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึง การสืบค้น และการนำเอาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพquestions banner questions banner button4 button1 button2 button 3 button 3 button 3