ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
180   ดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 15 มีนาคม 2566 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
179 นันทกร  สัตย์ธรรม TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 7 มีนาคม 2566 อังคาร 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
178 ธีรสิทธิ  สวัสดิ์ TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 7 ธันวาคม 2565 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
177 ธีรสิทธิ  สวัสดิ์ TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 7 ธันวาคม 2565 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
176 พรรณราย  สุขมณี TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 12 ตุลาคม 2565 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
175 พรรณราย  สุขมณี TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 12 ตุลาคม 2565 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
174 นางสาวสุรีย์วรรณ  สีลาดเลา TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 12 ตุลาคม 2565 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
173 นางสาวสุรีย์วรรณ  สีลาดเลา TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 12 ตุลาคม 2565 ศุกร์ 09.00-11.00 น.  อนุมัติ
172 วชิร ชนะบุตร TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 12 ตุลาคม 2565 อังคาร 09.00-10.30 น.  อนุมัติ
171   วชิร ชนะบุตร TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 12 ตุลาคม 2565 ศุกร์ 09.00-11.00 น.  อนุมัติ