ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
150   นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 16 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
149   นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 16 ธันวาคม 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
148 ศศิธร  แก้วคำ TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 8 ธันวาคม 2564 อังคาร 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
147 ศศิธร  แก้วคำ TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 9 ธันวาคม 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
146 ศศิธร  แก้วคำ TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 8 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
145 ศศิธร  แก้วคำ TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
144 ศศิธร  แก้วคำ TC001 การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด และการนำชมห้องสมุด (Library Tour) 8 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 09.00-09.50 น.  อนุมัติ
143   รัฐธณาพร แปลงกลาง TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 15 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
142 ปุณยภา เถื่อนใย TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
141   นางสาวสุวนันท์ หลงชิน TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ