ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
168 บุษยพร เมืองงาม TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 25 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
167 นงค์นุช กลิ่นพิกุล   TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 6 มิถุนายน 2565 อังคาร 09.00-10.30 น.  อนุมัติ
166 นพดล   ครุธน้อย TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 30 พฤษภาคม 2565 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
165   ขวัญชนก ประทุมศาลา TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 27 พฤษภาคม 2565 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
164 นพดล   ครุธน้อย TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 27 พฤษภาคม 2565 ศุกร์ 09.00-11.00 น.  อนุมัติ
163 นพดล   ครุธน้อย TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 16 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
162 นพดล   ครุธน้อย TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 26 พฤษภาคม 2565 พฤหัส 14.00-16.00 น.  อนุมัติ
161 นพดล   ครุธน้อย TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 25 พฤษภาคม 2565 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ
160 ขวัญชนก  ประทุมศาลา TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 5 พฤษภาคม 2565 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
159 ขวัญชนก  ประทุมศาลา TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 4 พฤษภาคม 2565 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ