ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
8 ธนานันต์  ศรีประภาพงศ์ TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 26 พฤษภาคม 2563 อังคาร 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
7   ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 15 พฤษภาคม 2563 ศุกร์ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ
6 ชฎารัตน์  แก้วเวียงเดช TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 30 พฤศจิกายน 542 พุธ 13.00-14.30 น.  อนุมัติ
5 พัชรี เรืองเดช TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 6 มีนาคม 2563 น.  อนุมัติ
4 สุภาภรณ์  แสนสะท้าน TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 13 มีนาคม 2563 น.  อนุมัติ
3 นางสาวพัฒชราวดี   โทนไทย TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศุกร์ 10.00-12.00 น.  อนุมัติ
2 เยาวลักษณ์  พรมแพน TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.  อนุมัติ
1 วาสนา ปินะถา TC003 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 2 มกราคม 2563 พุธ 13.30-15.00 น.  อนุมัติ