หน้าแรก / ฐานข้อมูลออนไลน์ / ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

  • แสดงทั้งหมด
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1 Thai Academic eBook
2 Springer eBook Collection
3 eBook Collection (EBSCOHost)
4 eBook Academic Collection (EBSCO)
5 Gale Ebook [คู่มือการใช้งาน]
6 Access Medicine 

เครือข่ายความร่วมมือ

1 Union Catalog
2 ThaiLIS (Thai Digital Collection) [คู่มือการใช้งาน]
3 MALINET
4 PULINET

ฐานข้อมูล Open Access

more >>

more >>

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Humanities and Social Sciences)

1 African Journals Online
2 Arxiv.org E-Print Archive
3 BioMed Central: The Open Access Publisher
4 Cambridge Open
5 Directory of Open Access Books: DOAB
6 Directory of Open Access Journal: DOAJ 
7 EBSCO Open Dissertations
8 Elsevier Open Access Journals 
9 ERIC 
10 FreeTechBooks
11 Hindawi Publishing  Corporation
12 Issues in science & Technology Librarianship
13 Journal of Human Resource
14 JSTOR Open Content
15 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
16 Open Access Library
17 LIS Open Access Journals – Library & Information Science
18 Open Access Publishing in European Networks
19 Open Science Directory
20 Oxford Academic Journal
21 Science and Education publishing (SciEP)
22 ScienceDirect Open Access
23 SpringerOpen
24 Wiley Open Access 
25 คลังปัญญาจุฬา (CUIR)
26 คลังปัญญา – NIDA
27 คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
29 คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar)
30 คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)
31 ฐานข้อมูล E-library สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)
32 ฐานข้อมูล PULINET Journal 
33 ฐานข้อมูล ThaiEDResearch
34 ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) 
35 ฐานข้อมูลข่าวมนุษยวิทยา
36 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
37 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”
38 คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Dspace)
39 ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU
40 BU RESEARCH รวมงานวิชาการ
41 CMU Intellectual Repository
42 TU-RAC Repository
43 NU Intellectual Repository
44 DSpace Home – SWU IR
45 Knowledge Bank at Sripatum University

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Sciences and Technology)

1 African Journals Online
2 AIP: Scitation
3 Arxiv.org E-Print Archive
4 BioMed Central: The Open Access Publisher
5 Cambridge Open
6 Chemistry Central Journal
7 Directory of Open Access Books: DOAB
8 Directory of Open Access Journal: DOAJ 
9 EBSCO Open Dissertations
10 Elsevier Open Access Journals 
11 Energy Citations Database (ECD)
12 FreeTechBooks
13 GeoRef
14 Hindawi Publishing  Corporation
15 IEEE Open Access
16 International Journal of Online Engineering: iJOE
17 Interscience Open Access Journals: IOAJ
18 IOP : Electronic Journal
19 Machines: Open Access Engineering Journal
20 Medwell Journals
21 Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI
22 National Science Foundation
23 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
24 Open Access Library
25 Open Science Directory
26 Oxford Academic Journal
27 Science
28 SciCentral
29 Science and Education publishing (SciEP)
30 ScienceDirect Open Access 
31 Scientific Research 
32 SpringerOpen
33 Wiley Open Access 
34 คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)
35 คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) 
36 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
37 ฐานข้อมูล E-library สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
38 ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) 
39 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”
40 คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41 คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar)
42 คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Dspace)
43 ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU
44 BU RESEARCH รวมงานวิชาการ
45 CMU Intellectual Repository
46 TU-RAC Repository
47 NU Intellectual Repository
48 DSpace Home – SWU IR
49 Knowledge Bank at Sripatum University

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Health Sciences)

1 African Journals Online
2 BioMed Central: The Open Access Publisher
3 BMC Oral Health
4 Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open
5 Cambridge Open
6 Directory of Open Access Books: DOAB
7 Directory of Open Access Journal: DOAJ 
8 EBSCO Open Dissertations
9 Elsevier Open Access Journals 
10 FreeBook4Doctors
11 Free Medical Journals
12 Hindawi Publishing  Corporation
13 Institute of physics
14 Medical Journals
15 Medknow
16 MedlinePlus
17 Nature
18 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
19 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
20 Open Access Library
21 PubMed 
22 SciCentral
23 ScienceDirect Open Access
24 Scientific Research
25 SpringerOpen
26 Wiley Open Access 
27 ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO)
28 คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
29 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
30 คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar)
32 คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Dspace)
33 ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU
34 BU RESEARCH รวมงานวิชาการ
35 CMU Intellectual Repository
36 TU-RAC Repository
37 NU Intellectual Repository
38 DSpace Home – SWU IR
39 Knowledge Bank at Sripatum University

ฐานข้อมูลทดลองใช้

About library@msu.ac.th