หน้าแรก / ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา :

การก่อตั้งและพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการ (Academic Resources Center : AREC) เป็นส่วนราชการตามพระราช-บัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 พร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2512 ในชื่อ หอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คน และภารโรงอีก 1 คน อาคารหอสมุดซึ่งสร้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 1,500,000 บาท มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดดังกล่าวนี้จะเพียงพอสำหรับบรรจุหนังสือ ได้ไม่เกิน 50,000 เล่ม

มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้ระบุวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำหอสมุดของวิทยาเขตแต่ละแห่งไปสังกัดกองธุรการ วิทยาเขต โดยให้เป็นงานหนึ่งเรียกว่า งานหอสมุด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในฉบับพิเศษ หน้า 36-42 เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการสำนักวิทยบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนำพื้นฐานงานหอสมุดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและมีสถานภาพ เทียบเท่าคณะ

พ.ศ 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการจึงได้สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นจนถึงปัจจุบัน

สำนักวิทยบริการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอดคล้องตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

 1. สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ที่ตั้ง ตำบลขามเรียง
 2. Digital Learning Park (DLP) อาคารวิทยบริการ B ที่ตั้ง ตำบลขามเรียง
 3. หน่วยบริการอาคารวิทยพัฒนา ที่ตั้ง เขตพื้นที่ในเมือง
 4. ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง (อาคารวิทยบริการ A และอาคารวิทยบริการ B)

ช่องทางการติดต่อ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

ปรัชญา (Philosophy) :

 • แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา

ปณิธาน (Determination) :

 •  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ  เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์ (Vision) :

 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

พันธกิจ (Mission) :

 1. จัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

วัตถุประสงค์ (Objective) :

 

 1. เพื่อจัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

ค่านิยมองค์กร (Core Values) :

 • จิตบริการ (Service Mind)

ให้บริการสารสนเทศและช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความกระตือรือร้น  ให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ  แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการให้เกิดความทรงจำที่ดีต่อสำนักวิทยบริการ

 • บริหารโปร่งใส (Transparency)

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก

 • ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology)

มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ

 • มีความร่วมมือ (Cooperation)

มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนบริหารจัดการ และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 • ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork)

บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีการแบ่งปันและต่อยอดความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะหลักขององค์กร :

AREC
A : Access Ability เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
R : Resource Sharing ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
E : Excellent Services บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการสารสนเทศด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์
C : Center for Lifelong Learning ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

เพื่อให้สำนักวิทยบริการดำเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการไว้ 5 ประเด็นดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                                             
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

อัตรากำลังบุคลากร

วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประเภท
ต่ำกว่าปริญญาตรี

7* ชำนาญการพิเศษ = 15

ชำนาญการ = 6

ปฏิบัติการ = 19

ชำนาญงาน = 1

ทั่วไป  = 14*

ข้าราชการ = 20

พนักงาน = 16

ลูกจ้างประจำ = 7*

ลูกจ้างชั่วคราว = 12

ปริญญาตรี

25

ปริญญาโท

5

17

ปริญญาเอก

1

รวม

5

50

อายุคนเฉลี่ย

54

46

อายุงานเฉลี่ย

30

18

หมายเหตุ 

 1. ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 2. * ช่วยราชการกองกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา