หมวด ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)