ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  -->

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์


ปณิธาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดเก็บและบริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้าด้วยจิตสำนึกที่ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นหน่วยงานที่พัฒนาทรัพยากรและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันระดับภูมิภาคและนานาชาติ

พันธกิจ

1.เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น (Local Information Center) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บ สร้างสม อนุรักษ์ และให้บริการสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นโยบาย

1. เป็นแหล่งจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำรงรักษาเรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

2. จัดสถานที่ มวลทรัพยากร และ บรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศ และชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ส่งเสริม เผยแพร่การใช้สารสนเทศอีสาน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคอีสานในทุกๆ ด้านและทุกรูปแบบ อันจะเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนศึกษา ค้นคว้า วิจัยของภูมิภาคอีสาน อีกทั้งเป็นหน่วยประสานงานเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งที่จะดำรง รักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป