ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  -->

ผลงานของศูนย์สารสนเทศที่ให้บริการ


พ.ศ. 2544 - 2548 : รายงานโครงการประสานงานสารสนเทศท้องถิ่นนานาชาติ ปีงบประมาณ 2544 - 2547

พ.ศ.2528 - 2549 : งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทคัดย่อ เล่ม 1 - 16

พ.ศ. 2547 : มารู้จักเราชาวอีสาน (Come to know us, Northeasterners of thailand)

พ.ศ. 2546 : รายงานการสัมมนาเรื่อง สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาการศึกษา

พ.ศ. 2545 : สัมมนาเรื่องการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

พ.ศ. 2544 : สัมมนาเรื่องการดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น

พ.ศ. 2543 : คู่มือปฏิบัติงานและการดำเนินสารสนเทศของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

พ.ศ. 2541 : วิเคราะห์เอกสารอีสาน

พ.ศ.2538 : ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

พ.ศ.2526, 2527 : อีสานวันนี้ : บรรณานุกรมภาคนิพนธ์ เล่ม 1, 2

พ.ศ.2526 :บรรณานุกรมวัสดุไม่ตีพิมพ์


2006 : Regional workshop for content builders : preserving and sharing of local information resources among southeast asian network members

2005 : Local information management network in southest asia

2004 : An international meeting on local information management network

2002 : Local Information Collection in a Library

2001 : Princess Maha Chakri Sirindhorn Isan Information Center.