การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

หมวด ๑

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด

หมวด ๒

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
ดูรายละเอียด

หมวด ๓

การใช้พลังงานและทรัพยากร
ดูรายละเอียด

หมวด ๔

การจัดการของเสีย
ดูรายละเอียด

หมวด ๕

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ดูรายละเอียด

หมวด ๖

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด

กิจกรรมสำนักงานสีเขียว
ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร : 0-4375-4322-40 ต่อ 2491,2405,2439
แฟกซ์ : 0-4375-4358
อีเมล์ : library@msu.ac.th