Select Language

somporn-300x300

นางสมพร สารปรัง
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
: somporn.s@msu.ac.th
: 2493

somporn-300x300

นางสมพร สารปรัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
: somporn.s@msu.ac.th
: 2493

Kunnikar

นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
: kunnikar.p@msu.ac.th
: 2437

Chanunchida

นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
: chananchida.s@msu.ac.th
: 2493