Select Language

sompon-22

นางสมพร สารปรัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
: somporn.s@msu.ac.th
: 2493

kannika-2

นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
: kunnikar.p@msu.ac.th
: 2437

Chanyapak-300x300

นางสาวชัญญาภัค ทันภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
: chanyapak.t@msu.ac.th
: 2491

wirawan-300x300

นางพิราวรรณ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
: pirawan.l@msu.ac.th
: 2491

pairat

นายไพรัตน์ เนื่องอุดม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
: phairat.msu@hotmail.com
: 2491

sumalee-300x300

นางสุมาลี  แท่นทองจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
:
: 2491