Select Language

SiRiporn

ผศ.ศิริพร น้อยอำคา
ฝ่ายนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ
: siriporn.p@msu.ac.th
: 2429

Natirath

รศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ
: natirath.w@msu.ac.th
: 2429

sompong

นายสมพงษ์ เจริญศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
: sompong.c@msu.ac.th
: 2404

Araya

นายอารยะ เสนาคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
: araya.e@msu.ac.th
: 2440