Select Language

sompong

นายสมพงษ์ เจริญศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
: sompong.c@msu.ac.th
: 2404

Jeerakan

นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
: jeerakan.p@msu.ac.th
: 2404

chariya-2

นายฉริยะ อัครวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
: chariya.a@msu.ac.th
: 2404

wongnarin-2

นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
: wongnarin.s@msu.ac.th
: 2404

chaiwat-2

นายไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
: chavarit.w@msu.ac.th
: 2441

phanoowat-2

นายภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
: phanoowat.p@msu.ac.th
: 2404

wirawan-2

นางวิราวรรณ ศิริวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
: wirawan.s@msu.ac.th
: 2441