Select Language

ประวัติความเป็นมาและพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการ (Academic Resources Center : AREC)

สำนักวิทยบริการ (Academic Resources Center : AREC) เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 พร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2512 ในชื่อ หอสมุด วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในฉบับพิเศษ หน้า 36-42 เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการสานักวิทยบริการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ

สำนักวิทยบริการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัมหาสารคาม ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอดคล้องตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบัน มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

 1. สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ที่ตั้ง ตาบลขามเรียง
 2. Digital Learning Park (DLP) อาคารวิทยบริการ B ที่ตั้ง ตาบลขามเรียง
 3. หน่วยบริการอาคารวิทยพัฒนา ที่ตั้ง เขตพื้นที่ในเมือง
 4. ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง (อาคารวิทยบริการ A และอาคารวิทยบริการ B)

ช่องทางการติดต่อ:
Facebook: https://www.facebook.com/librarymsu/
เว็บไซต์: http://library.msu.ac.th
LINE@: @msulibrary
โทรศัพท์: 043-754322-40 ต่อ 2405, 2429, 2491, 2493
E-mail: library@msu.ac.th

ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา

ปณิธาน (Determination)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสานึกที่ดี
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 2. บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

จิตบริการ (Service Mind) : การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น ให้คาแนะนาที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ ให้เกิดความทรงจำที่ดีต่อสานักวิทยบริการ

บริหารโปร่งใส (Transparency) : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก

ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology) : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายในทุกๆระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ

มีความร่วมมือ (Cooperation) : มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศในระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนบริหารจัดการ และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality ImprovementTeamwork) : บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีการแบ่งปันและต่อยอดความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีกระบวนการทางานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อจัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 • เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 • เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล
 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 • เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

สมรรถนะหลักของหน่วยงาน

 • Access Ability
  เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
 • Resource Sharing
  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
 • Excellent Services
  บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการสารสนเทศด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์
 • Center for Lifelong Learning
  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

เพื่อให้สำนักวิทยบริการดาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนดไว้ และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการไว้ 5 ประเด็นดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1
  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2
  เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนาในภาคยุทธศาสตร์ที่ 2 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3
  พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4
  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิ าพตามหลักธรรมาภิบาล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5
  เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ