Select Language

Araya

นายอารยะ เสนาคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
: araya.e@msu.ac.th
: 2440

Niwet

นายนิเวส ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
: niwet.s@msu.ac.th
: 2440

Prarichat

นางปาริชาติ รัตนปกรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
: prarichat.r@msu.ac.th
: 2439